Kogo można zgłosić jako członka rodziny ZUS ZCNA?

Kogo można zgłosić jako członka rodziny ZUS ZCNA?

Kogo można zgłosić jako członka rodziny ZUS ZCNA?

Zgodnie z art. 5 pkt 3 lit. a ustawy zdrowotnej za członka rodziny uważa się dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka lub dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce przyjęte w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeśli kształci się dalej ? do ukończenia 26 lat. Ograniczenia wiekowe nie dotyczą dzieci mających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne orzeczenie traktowane na równi, a więc są to m. in.

  • Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich,
  • Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej,
  • Osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
  • Osoby pobierające zasiłek dla opiekuna,
  • Osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych.