Gdy Pracownik przynosi wezwanie z sądu?.

Gdy Pracownik przynosi wezwanie z sądu?.

Gdy Pracownik przynosi wezwanie z sądu?.

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy na podstawie takiego wezwania, ale jest to tak zwany dzień usprawiedliwiony niepłatny. ( art.3 ust.4, art. 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281 z późn. zm. ).

Jeżeli Pracownik skorzysta z takiego dnia wolnego Pracodawca wystawia mu zaświadczenie określające utracone wynagrodzenie za czas tego zwolnienia w celu otrzymania rekompensaty od sądu. (art. 16 ust.2 Rozporządzenia)

Pracodawca może również w regulaminie wynagradzania określić, że za takie zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Podsumowując są trzy wyjścia w takiej sytuacji:

- Pracownik korzysta ze zwolnienia przewidzianego w rozporządzenie i bierze zaświadczenie od zakładu pracy, a następnie ubiega się w sądzie o rekompensatę za utracony dochód

- Pracownik bierze urlop wypoczynkowy

- Pracodawca zwalnia Pracownika od pracy wypłacając mu jednocześnie pełne wynagrodzenie (musi to być jednak ustalone w wewnętrznym regulaminie wynagradzania)