Cienka kapitalizacja

Cienka kapitalizacja

Cienka kapitalizacja

Cienka kapitalizacja

Cienką kapitalizacją nazywamy sytuację, w której zamiast wnieść wysoki kapitał podstawowy udziałowcy finansują działalność spółki udzielając jej pożyczek.

Zgodnie z art.16 ust. 60-61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszty uzyskania przychodu nie uznaje się tej części odsetek, w jakiej pożyczka przekracza trzykrotność kapitału na dzień zapłaty odsetek.

Przy wyliczaniu części odsetek niestanowiących kosztów uzyskania przychodu w związku z cienką kapitalizacją stosujemy poniższy wzór (potwierdzony w informacji podatkowej oraz w interpretacjach podatkowych)

NKUP= O*((Z-3kz)/P)

O ? wartość zapłaconych odsetek

Z ? kwota zadłużenia na dzień spłaty odsetek (do zadłużenia wlicza się całe zadłużenie wobec danego podmiotu, również z tytułu dostawy towarów usług)

3kz ? trzykrotność kapitału zakładowego

P ? kwota pożyczki

Ograniczenie to stosuje się gdy:

- pożyczki udzielone są przez udziałowca lub grupę udziałowców posiadających min. 25% udziałów w spółce

- pożyczki udzielone są przez inną spółkę, gdy w obu tych spółkach ten sam udziałowiec posiada min. 25 % udziałów